Vartojimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis

Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau „Sutartis") šalimis yra: (i) uždaroji akcinė bendrovė „Laisvalaikio Dovanos“, elektroninės prekybos sistemos „Laisvalaikio dovanos" (toliau „Sistema“) administratorius, (toliau „Tarpininkas“), iš vienos pusės, ir (ii) fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs daugiafunkcinį dovanų kuponą (tiesiogiai, arba panaudodamas jo ar trečiojo asmens įsigytą daugiafunkcinį dovanų kuponą) Sistemoje, (toliau „Pirkėjas“), iš kitos pusės.


1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutartis nustato Tarpininko ir Pirkėjo (toliau „Šalys") santykius, susijusius su daugiafunkcinio dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą daugiafunkcinį dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Tarpininkui daugiafunkcinio dovanų kupono kainą.
1.3. Daugiafunkciniame dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas rezervacijos kodas (toliau „Rezervacijos kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti vieną iš Kupone nurodytų paslaugų. Aktyvuotas Rezervacijos kodas yra vienintelis pasirinktos paslaugos iš nurodytų Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
1.4. Šalys supranta, kad Tarpininkas pats neteikia Kuponuose nurodytų paslaugų ir jas tik platina Sistemoje. Kuponuose nurodytas paslaugas savarankiškai teikia paslaugų teikėjai, nurodyti Sistemoje ir (arba) Kupone, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (toliau „Paslaugų teikėjai“).
1.5. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai, prieš suteikiant Pirkėjo pasirinktą vieną iš Kupone nurodytų paslaugų, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytas paslaugas ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.6. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Sistemoje platinamame ir jo įsigyjamame Kupone nurodytų paslaugų aprašymais bei joms taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti viena iš Kupone nurodytų paslaugų, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Pirkėjo pasirinktą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.7. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.
1.8. Kai kurios Kupone nurodytos paslaugos, gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam žinomos visos Sistemoje nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su paslaugomis, kurios nurodytos Kupone.
1.9. Kai kurios Sistemoje naudojamos pramogų nuotraukos nėra autentiškos tos pramogos nuotraukos. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam tai yra žinoma ir tam neprieštarauja.


2. KUPONŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai įsigyjami elektroninės prekybos sistemoje „Laisvalaikio dovanos” adresu www.laisvalaikiodovanos.lt.
2.2. Kuponų vertės (kaina) nurodomos Sistemoje. Kiekvieno Kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytų galimų paslaugų aprašymais.
2.3. Įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo:
2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – „Užsakymo anketa”);
2.3.2. sumokėti Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.
2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą:
2.4.1. naudojantis pasirinkto banko elektronine atsiskaitymo sistema;
2.4.2. grynaisiais pinigais Tarpininko biure arba pristatymo metu;
2.4.3. naudojantis PayPal sistema;
2.4.4. pavedimu į Tarpininko nurodytą sąskaitą.
2.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas Sistemoje nori užsisakyti Paslaugą, kuri yra didesnės vertės nei jo turimo Kupono ar Kuponų vertė ir nurodytos vertės nepakanka Pirkėjo norimai Paslaugai užsisakyti, jis turi teisę trūkstamą kainos dalį sumokėti pinigais šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka.
2.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas Sistemoje nori užsisakyti Paslaugą, kuri yra mažesnės vertės nei jo turimo Kupono vertė, Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad jei paslauga įsigyjama už vertę, kuri yra mažesnė už Kupono vertę, verčių skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas ir (ar) kitaip kompensuojamas.
2.7. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas negali būti grąžintas Tarpininkui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.
2.8. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog įsigytame Kupone nurodytos paslaugos sąlygos bei kaina išliks nepakitusios 12 (dvylika) mėnesių nuo Kupono įsigijimo dienos. Pirkėjas supranta, kad praėjus minėtam laikotarpiui nuo Kupono įsigijimo dienos Kupone nurodytos paslaugos sąlygos bei kaina gali kisti ir už tai Tarpininkas jokiais atvejais negali būti atsakingas. Šiame Sutarties punkte numatytos sąlygos netaikomos Kuponams, kuriuose nėra nurodyta konkreti paslauga, atžvilgiu.
2.9. Jei Pirkėjas įsigydamas Kuponą Sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.


3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS
3.1. Pirkėjas patvirtina, kad prieš sudarymas šią Sutartį atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką "SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS", taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
3.3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.


4. KUPONO PRISTATYMAS
4.1. Kuponas Pirkėjo pasirinkimo gali būti pristatomas:
4.1.1. kurjerių paštu Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu adresu. Šiuo atveju pristatymo laikas priklauso nuo kurjerių bendrovės (UAB „DPD Lietuva“) taikomų taisyklių;
4.1.2. nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu („eDovana“) Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.2. Pirkėjas turi teisę per 15 (penkiolika) darbo dienų atsiimti įsigytą Kuponą Tarpininko biure. Tarpininko biurų adresai nurodomi Sistemoje. Pirkėjui yra žinoma, kad jam neatsiėmus Kupono per šiame punkte nurodytą terminą, Tarpininkas neprivalo užtikrinti galimybės pasinaudoti Kuponu ir pinigai tokiu atveju negrąžinami.


5. KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
5.1. Pirkėjo įsigytas Kuponas (išskyrus kuponus, kurie vadinami „Šortais“ (toliau „Šortas“), vadovaujantis šia Sutartimi, galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis). Šis terminas yra nurodomas Kupone (žr. Rezervacijos kodo galiojimo terminą). „Šorto“ galiojimo terminas nurodomas kiekvieno „Šorto“ pasiūlyme ir „Šorto“ Kupone.
5.2. Kuponas, kuriame nurodyta paslauga gali būti teikiama tik tam tikru metų laiku arba tik esant tam tikroms klimato sąlygoms (toliau „Sezoninė paslauga“), galioja tiek, kiek trunka toks metų laikas arba tokios klimato sąlygos, tačiau ne ilgiau nei Kupone nurodytas terminas (žr. Rezervacijos kodo galiojimo terminą).
5.3. Paslaugos, kuri buvo įsigyta už ją atsiskaitant Kuponu, galiojimo terminas nustatomas remiantis tame konkrečiame Kupone nurodytu galiojimu terminu.
5.4. Paslaugos, kuri buvo įsigyta už ją atsiskaitant ne vienu, o keliais Kuponais, galiojimo terminas nustatomas pagal trumpiausiai galiojantį Kuponą.
5.5. Sezoninė paslauga, kuri buvo įsigyta už ją atsiskaitant Kuponu, galiojimo terminas yra nustatomas atsižvelgiant į tai, kiek trunka metų laikas arba klimato sąlygos, būtinos Kupone nurodytoms paslaugoms teikti.
5.6. Pirkėjas aiškiai supranta, kad:
5.6.1. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;
5.6.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, pinigai už nepanaudotą Kuponą nėra grąžinami;
5.6.3. Praėjus 12 (dvylikai) pirmųjų mėnesių (skaičiuojant nuo Kupono įsigijimo dienos), Kupone nurodytos paslaugos sąlygos bei kaina gali kisti. Už jokius pasikeitimus, susijusius su Kupone nurodytų paslaugų sąlygomis bei kaina, praėjus 12 (dvylikai) pirmųjų mėnesių (skaičiuojant nuo Kupono įsigijimo dienos), Tarpininkas neatsako.
5.7. Pirkėjui yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis Tarpininko parengtomis Rezervacijos taisyklėmis. Esminės Rezervacijos taisyklių sąlygos: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Rezervacijos kodą bei galiojimo datą, atlikti pasirinktos paslaugos rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Rezervacijos kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.


6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Pirkėjas turi teisę:
6.1.1. reikalauti tinkamo Tarpininko pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
6.2. Pirkėjas privalo:
6.2.1. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Tarpininko prašomus duomenis;
6.2.2. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, bus susipažinęs su šia Sutartimi bei tinkamai laikysis Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
6.2.3. elgtis sąžiningai ir protingai.
6.3. Tarpininkas turi teisę:
6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
6.4. Tarpininkas privalo:
6.4.1. užtikrinti tinkamą Rezervacijos taisyklių laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad Pirkėjo pasirinkta viena iš Kupone nurodytų paslaugų būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo Rezervacijos taisyklių nustatyta tvarka tiek, kiek tai priklauso nuo aplinkybių, kurias Tarpininkas gali įtakoti.
6.4.2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.


7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS
7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemoje reikalaujamus duomenis.
7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t. y. tokiu atveju Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Tarpininkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki pasirinktos vienos iš Kupone nurodytų paslaugų suteikimo arba Kupono galiojimo termino pabaigos.
7.4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Tarpininkas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti. Pirkėjas duotą sutikimą gali atšaukti, kreipdamasis į Tarpininką el. paštu info@laisvalaikiodovanos.lt arba telefonu (8 5) 203 4400. Tarpininkas tokį Pirkėjo prašymą įvykdo per 30 (trisdešimt) darbo dienų, po tinkamos Pirkėjo tapatybės nustatymo dienos.
7.5. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo sąlygos:
7.5.1. Tarpininkas tvarko Pirkėjo į Sistemą suvestus ir/ar kitais būdais sudarant ir/ar vykdant Sutartį pateiktus asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, tel. numeris, adresas, el. pašto adresas, mokėjimams reikalinga informacija ir pan.
7.5.2. Vykdant Sutartį gautus Pirkėjo asmens duomenis Tarpininkas tvarko (i) prekių/ paslaugų pardavimo, elektroninės prekybos ir iš šių veiklų kylančių sutartinių santykių su pirkėjais pradėjimo, vykdymo, administravimo, įskaitant ir pirkėjų duomenų bazės administravimą tikslu, (ii) tiesioginės rinkodaros tikslu, jei tokiam tvarkymui yra gautas Pirkėjo sutikimas. Kitais tikslais Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei Pirkėjas vėliau duoda susitikimą arba Tarpininkui vykdant iš teisės aktų kylančias pareigas.
7.5.3. Tarpininkas Pirkėjo asmens duomenis tvarko, remdamasis šiais teisiniais pagrindais: sutarties su Pirkėju sudarymas ir vykdymas, Pirkėjo duotas sutikimas, teisėtas Tarpininko interesas, teisinių prievolių vykdymas.
7.5.4. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu surinkti duomenys saugomi 10 (dešimt) metų, tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 (penkerius) metus. Kitokiais terminais Pirkėjo asmens duomenys gali būti saugomi, jei juos nustato teisės aktai.
7.5.5. Tarpininkas imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintų Pirkėjo pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.
7.5.6. Pirkėjui davus sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Pirkėjo asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Pirkėjui individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Pirkėjas bet kada gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Atšaukimas vykdomas kreipiantis šios Sutarties 7.4. punkte nurodytais kontaktais.
7.5.7. Tarpininkas Pirkėjo asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pvz. IT, apskaitos bendroves ir pan.). Esant teisėtam pagrindui, asmens duomenys gali būti atskleisti valstybės ar vietos savivaldos institucijoms ar teismui.
7.5.8. Siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, Pirkėjo pateikti asmens duomenys gali būti perduodami Paslaugų teikėjams, partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsakytas paslaugas. Šiems asmenims perduodama tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
7.5.9. Tarpininko nustatyta tvarka, Pirkėjas bet kada gali susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, tam tikrais atvejais reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai duomenys tvarkomi neteisėtai, kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai asmens duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo teisiniu pagrindu). Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
7.5.10. Norėdamas įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar gauti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Pirkėjas gali kreiptis tiesiogiai į Tarpininką adresu: P. Vileišio g. 18, Vilnius LT-10306, taip pat el. paštu: info@laisvalaikiodovanos.lt.
7.5.11. Tarpininkas atsakymus dėl Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo pateikia per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo pateikimo, Pirkėjo identifikavimo ir visų su prašymų susijusių dokumentų gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 2 (dviejų) mėnesių. Tarpininkas gali netenkinti pateikto Pirkėjo prašymo, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą sudarant šią Sutartį.
8.3. Tarpininkas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
8.4. Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.
8.5. Tarpininkas yra atleidžiamas nuo bet kokios su teikiamų paslaugų kokybe siejamos žalos atsiradimo. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad visa atsakomybė, susijusi su paslaugų teikimu, tenka jų teikėjams.


9. KONFIDENCIALUMAS
9.1. Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Kupone nurodytų paslaugų teikimą kaip numatyta Sutarties 7.5.8. punkte) ir/ar savo tvarkytojams (kaip numatyta Sutarties 7.5.7. punkte) Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.
9.2. Šie įsipareigojimai netaikomi, kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, taip pat kaip numatyta Sutarties 7.5.8. valstybės, vietos savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.


10. KITOS SĄLYGOS
10.1. Šalys aiškiai supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems tampa privalomos.
10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:
UAB „Laisvalaikio Dovanos“
Adresas: P. Vileišio g. 18, Vilnius LT-10306
Įmonės kodas 300012393
PVM mokėtojo kodas LT100000935518
Tel. (8 5) 203 4400
Faks. (8 5) 233 1612
El. p. info@laisvalaikiodovanos.lt
A/s Nr. LT897300010095074459
„Swedbank", AB
10.3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo vienai iš Šalių dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.4. Prašymą /skundą dėl Tarpininko Sistemoje įsigytos paslaugos Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Siekdami pagerinti Jūsų dovanų ieškojimo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus. Daugiau apie slapukus Privatumo politikoje