skambinkite (8 5) 203 4400 arba parašykite konsultantui (chat)

Pirkimo sąlygos

Šios sąlygos reiškia teisinį susitarimą tarp jūsų ir Laisvalaikio dovanos, UAB dėl Paslaugų.

Naudodamiesi mūsų Paslaugomis jūs sutinkate būti saistomi ir sudaryti teisinį susitarimą bei patvirtinate apie susipažinimą su Privatumo politika. Jei nesutinkate su šiomis Pirkimo sąlygomis ir/ ar Privatumo politika Paslaugomis naudotis negalite.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Sistema – elektroninė parduotuvė su joje įdegtais įrankiais, esanti adresu www.laisvalaikiodovanos.lt.

Tarpininkas – Laisvalaikio dovanos UAB, registruotos buveinės adresas: Žygio g. 97A, LT-08236 Vilnius, juridinio asmens kodas 300012393, PVM mokėtojo kodas LT100000935518.

Jūs / Klientas – klientas, fizinis arba juridinis asmuo, kuris kaip galutinis vartotojas įsigyja Kuponą arba fizinis asmuo, kuris kaip galutinis vartotojas užsisako Pramogų Sistemoje arba naudojasi kitomis Sistemoje teikiamomis paslaugomis, nepriklausomai nuo to ar užsako Kuponą ir juo naudojasi savarankiškai ar teises į Kuponą (pzv. kaip dovaną) gauna iš Kuponą įsigijusio asmens.

Kuponas – daugiafunkcinis dovanų kuponas (visas platinamų kuponų formas ir jų savybes, įskaitant Pramogų pasirinkimo ir Pramogų keitimo sąlygas, rasite čia), kuriame yra nurodytas Kupono kodas, kurį aktyvavęs Klientas Kupono galiojimo laikotarpiu ir pagal Kupone nurodytas sąlygas turi teisę reikalauti suteikti vieną iš Kupone nurodytų ar Sistemoje siūlomų Pramogų. Aktyvuotas Kupono kodas yra vienintelis pagal Kupone nurodytas sąlygas pasirinktos Pramogos užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Kupono kodas – Kupone nurodytas kodas, suteikiantis teisę ir galimybę atlikti Rezervaciją.

Privatumo politika – apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Paslaugos – tarpininkavimo paslauga, sudarant galimybę Klientams įsigyti ir/ar pasinaudoti atrinktų galutinių paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.

Paslaugos teikėjas – galutinis Pramogos teikėjas, su kuriuo bendradarbiauja Tarpininkas, platindamas ir siūlydamas Klientams įsigyti Paslaugos teikėjo siūlomas pramogas.

Pramoga – Paslaugų teikėjo teikiama paslauga.

Paskyra – Sistemoje sukurta bei Kliento vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

Rezervacija – Pramogos pasirinkimas ir užsakymas Sistemos rezervavimo įrankyje ar kitais Kupone nurodytais būdais, naudojantis Kupone ar Kuponuose nurodytais Kupono kodu/ ais.

Užsakymas – veiksmas, kuriuo Klientas atlieka Sistemoje nurodytus veiksmus, tikslu įsigyti Kuponą.

Sistemoje naudojama „dovanos“ ir arba „dovanų“ sąvoka yra rinkodarinis Kupono atitikmuo.

Pirkimo sąlygos taikomos Klientams įsigijusiems Kuponus fizinėse parduotuvėse tiek kiek jos susijusios su Paslaugos teikimu Klientui rezervuojant Pramogą Sistemoje pagal fizinėse parduotuvėse įsigytus Kuponus.

Tarpininkas pats neteikia Kuponuose nurodytų Pramogų ir jas tik platina Sistemoje. Kuponuose nurodytas Pramogas savarankiškai teikia Paslaugų teikėjai, nurodyti Sistemoje ir (arba) Pramogos aprašyme.

Tarpininkas bendradarbiauja ir atrenka Paslaugų teikėjus, atlieka teikiamų Pramogų stebėseną, teikia geranorišką pagalbą sprendžiant kilusius ginčus ar nesusipratimus, tačiau jokiais atvejais Tarpininkas neprisiima Paslaugų teikėjų kaip Sistemoje platinamų Pramogų teikėjų pareigų ir atsakomybės.

Tarpininkas nenustato ir nelemia Paslaugų teikėjų teikiamų Pramogų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Pramogų kokybę garantuoja konkrečios Paslaugos teikėjas.

Atskiriems Kuponų ir/ ar Pramogų pasiūlymams, gali būti taikomos specialios - papildomos, konkrečiame pasiūlyme numatytos sąlygos ir taisyklės, todėl prieš įsigydami Kuponą, Jūs privalote atidžiai perskaityti konkretaus Kupono pasiūlymo/ Pramogos sąlygas ir užsisakyti tik tuo atveju, jei su visomis sąlygomis sutinkate.

Paslaugų teikėjai, prieš suteikiant Kliento pasirinktą vieną iš Kupone nurodytų Pramogų gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su Pramogos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Klientui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytas Pramogas ir tokiu atveju Klientui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.

Prieš užsakydamas Kuponą Klientas privalo susipažinti su Kupone nurodytų Pramogų aprašymais bei joms taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Klientas, norėdamas pasinaudoti viena iš Kupone nurodytų Pramogų, privalo atitikti. Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kliento pasirinktą Pramogą asmeniui, kuris neatitinka Pramogos teikimui keliamų amžiaus, sveikatos būklės ar kitų reikalavimų. Tokiu atveju Klientui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.

Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą Pramogą, jei toks Pramogos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Kliento sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos, dėl paaiškėjusių specialių aplinkybių (technikos gedimų, oro sąlygų ir pan.). Pramogos teikimo perkėlimas arba Pramogos keitimo kita Pramoga klausimas aptariamu atveju sprendžiamas individualiai.

Kai kurios Kupone nurodytos Pramogos, gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Klientas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam žinomos visos Sistemoje nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su Pramogomis, kurios nurodytos Kupone.

Tarpininkas užtikrina, kad Kupone nurodytos Pramogos sąlygos bei kaina išliks nepakitusios 12 (dvylika) mėnesių nuo Kupono įsigijimo dienos, išskyrus atvejus, kai Kupone nurodytas trumpesnis Kupono galiojimo terminas. Praėjus nurodytam laikotarpiui nuo Kupono įsigijimo dienos Kupone nurodytos Pramogos sąlygos bei kaina (vertė) gali kisti, kas gali sąlygoti Pramogos prieinamumą. Tarpininkas nėra atsakingas už Pramogos teikimo sąlygų ir kainos (vertės) pokytį praėjus 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui nuo Kupono įsigijimo dienos.

Kai įsigyjamas Kuponas, kurio forma yra „dovanų rinkinys“, Kuponas galioja tik vienai pasirinktai Pramogai iš nurodytų galimų Pramogų „dovanų rinkinyje“. Pramogų apimtis ir Paslaugos teikėjų sąrašas Kupono („dovanų rinkinys“) galiojimo metu gali keistis. Tikslų galiojančių Pramogų pasiūlymų sąrašą, prieš pasirenkant ir rezervuojant Pramogą, būtina tikrinti Sistemoje.

Klientui perleidus teises į Kuponą tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems tampa privalomos ir šie asmenys tampa Klientais šių Pirkimo sąlygų prasme ir apimtimi. 

Kai kurios Sistemoje naudojamos Pramogų nuotraukos nėra autentiškos tos Pramogos nuotraukos.

Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Tarpininko Kuponų platinimas, Pramogų rezervavimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Tarpininkas taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Kuponų pardavimą ir/ ar Pramogų rezervavimą ir/ ar teikimą konkretaus Kliento atžvilgiu, jeigu Klientas pažeidžia Pirkimo taisykles, kitas Tarpininko nustatytas taisykles, sąlygas arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Sistemoje ir rezervuojant Pramogas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Tarpininkas nekontroliuoja kitų tinklalapių ir/ ar šaltinių, kuriuos pateikia Paslaugų teikėjai. Tarpininkas nėra atsakingas už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.


UŽSAKYMO PATEIKIMAS

Kupono kaina (vertė) nurodoma Sistemoje.

Kiekvieno Kupono kaina pateikiama atskirai ir/ ar kartu su jame nurodytų galimų Pramogų aprašymais, kai aprašymai yra teikiami pagal Kupono formą.

Įsigydamas Kuponą, Klientas privalo užpildyti Užsakymo anketą ir sumokėti Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei Kliento pasirinkimu jie konkrečiu atveju taikomi, pvz. siuntimo išlaidos) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.

Klientas turi teisę pasirinkti vieną iš Sistemoje siūlomų kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą jo pasirinktu būdu.

Užsakymą galima teikti susikūrus Paskyrą ir be paskyros.

Sąskaitą faktūrą išrašo galutinis Paslaugos teikėjas. Pagal PVM įstatymo 11 straipsnio komentarą: Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį (,,komisinius“) tik ,,suveda“ prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju prekės (paslaugos) pirkėjui (paslaugos gavėjui) yra patiekiamos tikrojo jų savininko (paslaugų teikėjo) vardu), tai toks tarpininkas yra laikomas ,,atsiskleidusiu” ir laikoma, kad jis suteikė tik tarpininkavimo paslaugą. Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna ‘komisinį atlyginimą‘ ir už šią paslaugą atstovaujamam (jūsų paslaugos teikėjui) asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą prekių tiekimą, paslaugų suteikimą įforminantį dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių pardavėjas (paslaugų teikėjas) (jūsų paslaugos teikėjas). Paslaugų kuponų, skirtų įvairių rūšių paslaugų įsigijimui, platinimas laikomas pinigų perdavimu, bet ne paslaugų teikimu, todėl šiuo atveju nėra PVM objekto, o PVM skaičiuojamas tuo momentu, kai kuponais atsiskaitoma už paslaugų įsigijimą.

Užsakymas laikomas pateiktu, kai Jūs atliekate Sistemoje nurodytus veiksmus, vedančius iki pageidaujamo Kupono apmokėjimo ir sumokate pageidaujamo pirkti Kupono kainą (vertę).

Sistemai gavus patvirtinimą apie apmokėjimą, Jūsų elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas Užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.


KUPONO PRISTATYMAS

Kuponas Kliento pasirinkimu gali būti pristatomas:

 • savarankiškai atsiimant fizinėje parduotuvėje;
 • kurjerių paštu Užsakymo metu nurodytu adresu. Šiuo atveju pristatymo laikas priklauso nuo kurjerių bendrovės taikomų taisyklių, kurių terminai pateikiami kurjerio pasirinkimo metu;
 • nedelsiant po Sutarties sudarymo ir patvirtinimo apie apmokėjimą gavimo, elektroniniu paštu („eDovana“) Kliento Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Klientas privalo per 15 (penkiolika) darbo dienų atsiimti įsigytą Kuponą fizinėje parduotuvėje. Fizinių parduotuvių adresai nurodomi Sistemoje Užsakymo pateikimo metu. Klientui neatsiėmus Kupono per šiame punkte nurodytą terminą, Tarpininkas neprivalo užtikrinti galimybės pasinaudoti Kuponu ir pinigai tokiu atveju negrąžinami.


TEISĖ ATSISAKYTI UŽSAKYMO IR SUTARTIES

Jūs turite teisę atsisakyti Užsakymo ir nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais terminais ir tvarka, pranešdamas apie tai per 14 dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos el. paštu info@laisvalaikiodovanos.lt.

Jeigu įsigijote Kuponą ir per elektroninę rezervavimo sistemą ar kitu būdu rezervavote Pramogą (pvz.: rezervavote Pramogą konkrečiai dienai, rezervavote SPA procedūrą ar pan.) tokiu atveju yra laikoma, kad pradėjote naudotis įsigyta Pramoga. Atlikus aptartą rezervaciją (ar pradėjus naudotis Pramoga kitu būdu) nėra suteikiama teisė atsisakyti nuotoliniu būdu atlikto Užsakymo ir sudarytos sutarties.


PINIGŲ (KUPONO VERTĖS) GRĄŽINIMO IR PRAMOGŲ KEITIMO TVARKA

Jūsų sumokėtos lėšos už Kuponą gali būti grąžinamos arba (Jūsų pasirinkimu) Pramoga keičiama kita Pramoga, jeigu:

 • Pramoga atšaukiama;
 • Paslaugos teikėjas nepagrįstai atsisako suteikti Pramogą;
 • Paslaugos teikėjas be pagrindo numatyto Pirkimo sąlygose pakeičia esmines Pramogos sąlygas;
 • Nepradėjus naudotis Pramoga Jūs atsisakėte nuotoliniu būdu atlikto Užsakymo ir sutarties, šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.


Lėšų grąžinimo ar Pramogų keitimo klausimais būtina kreiptis į Tarpininką, o ne į Paslaugų teikėją. Pažymime, jog visais atvejais kai įsigyta Pramoga naudojamasi pagal Kuponą ar Pramoga yra rezervuota panaudojant Kuponą jos atšaukimas ar keitimas kita Pramoga yra negalimas.

Kupone nurodyta Pramoga gali būti pasirenkama arba keičiama į kitą Pramogą iki Pramogos rezervavimo momento arba Kupone nurodytomis sąlygomis ir tvarka, kai tokios sąlygos ir tvarka atskirai aptartos Kupone.

Pramogos nurodytos Kupone gali būti keičiamos į kitas Kupone nurodytas arba Sistemoje siūlomas Pramogas, vadovaujantis Kupone nurodytomis sąlygomis. Prieš atlikdamas Pramogos keitimą išsamiai susipažinkite su kupone nustatytomis keitimo sąlygomis ir išimtimis Jūsų turimame Kupone ir čia.

Tuo atveju, kai Klientas Sistemoje nori užsisakyti Pramogą, kuri yra didesnės vertės nei jo turimo Kupono ar Kuponų vertė ir nurodytos vertės nepakanka Kupono norimai Pramogai užsisakyti, jis turi teisę trūkstamą kainos dalį sumokėti pinigais.

Tuo atveju, kai Klientas Sistemoje nori užsisakyti Pramogą, kuri yra mažesnės vertės nei jo turimo Kupono vertė, Klientui užsakant pasirinktą Pramogą kurios vertė yra mažesnė už Kupono vertę, verčių skirtumas Klientui nėra grąžinamas ir (ar) kitaip kompensuojamas.

KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Kuponas galioja Kupone nurodytą laiko tarpą.

Kuponas, kuriame nurodyta Pramoga gali būti teikiama tik tam tikru metų laiku arba tik esant tam tikroms klimato sąlygoms (t.y. sezoninė Pramoga), galioja tiek, kiek trunka toks metų laikas arba tokios klimato sąlygos, tačiau ne ilgiau nei Kupone nurodytas terminas.

Pramogos, kuri buvo rezervuota naudojantis Kuponu, galiojimo terminas nustatomas remiantis tame konkrečiame Kupone nurodytu galiojimu terminu.

Pramogos, kuri buvo rezervuota naudojantis ne vienu, o keliais Kuponais, galiojimo terminas nustatomas pagal trumpiausiai galiojantį Kuponą.

Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;

Klientui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, pinigai už nepanaudoto Kupono vertę nėra grąžinami.

Klientas visais atvejais turi kreiptis prieš protingą laiko tarpą dėl Pramogos rezervavimo, kuris turi būti ne trumpesnis nei likus 30 (trisdešimt) dienų iki Kupono galiojimo pabaigos ir/ ar sezoninės Pramogos sąlygų aprašyme nurodytos paskutinės Pramogos teikimo dienos.


PRAMOGOS REZERVAVIMAS

Rezervavimas Pramogos suteikimui atliekamas susiekus su Paslaugos teikėju telefonu ar el. paštu, kuris nurodytas pasirinktos Pramogos aprašyme arba naudojantis Sistemos rezervavimo įrankyje (https://www.laisvalaikiodovanos.lt/rezervacija/) pateiktomis instrukcijomis bei nuorodomis. Rezervacija yra galima tik po Kupono užsakymo ir apmokėjimo gavimo.

Kai įsigyjamas Kuponas, kurio forma yra „dovanų rinkinys“, Rezervacija galima tik vienai pasirinktai Pramogai iš nurodytų galimų Pramogų „dovanų rinkinyje“, kurių tikslų galiojantį sąrašą, prieš pasirenkant ir rezervuojant Pramogą, būtina tikrinti Sistemoje.

Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas neturi galimybės suteikti Klientui Pramogos jo pageidaujamu metu (pvz. visi Pramogų laikai yra rezervuoti), Paslaugos teikėjas, privalo Klientui privalo pasiūlyti visas galimas alternatyvas. Negarantuoja, kad Paslaugų teikėjas turės galimybę Pramogą suteikti konkrečią Jūsų pageidaujamą dieną, ar kad Paslaugų teikėjas turės galimybę pasiūlyti galimas alternatyvas. Klientas prisiima tokio pobūdžio riziką.

Jums naudojantis rezervavimo įrankiu Sistemoje, siekiant įvykdyti Jūsų Rezervaciją, Jūsų asmens duomenys, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas telefono numeris, Kupono duomenys bus perduodami Paslaugos teikėjui, kuriam prieiga prie minėtų duomenų yra reikalinga siekiant užtikrinti tinkamą Pramogos suteikimą ir Jūsų Rezervacijos įvykdymą.

Siekiant išvengti abejonių, akcentuojame ir pabrėžiame, kad Rezervacija yra neatšaukiama. Atikus rezervaciją (tiek rezervacijos įrankiu Sistemoje, tiek ir kitu būdu) yra laikoma, kad pradėjote naudotis Kuponu ir pasirinkta Pramoga bei neturite galimybės atšaukti atlikto Užsakymo ir sudarytos sutarties dėl Kupono ar keiti Kupone nurodytos Pramogos ir pan.

Prieš rezervuojant Pramogą rekomenduojame susipažinti su Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų taisyklėmis ir privatumo politika, paslaugų teikimo ir kitomis Paslaugų teikėjo taisyklėmis, kurias galite rasti Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje arba galite gauti kreipdamiesi į Paslaugų teikėją tiesiogiai. Tuo atveju, jei įsigijote Kuponą ir/arba atlikote rezervaciją, preziumuojama, jog Jūs tokiu būdu patvirtinote, kad su minėtomis Paslaugų teikėjo taisyklėmis ir privatumo politika susipažinote ir sutinkate.


GARANTIJOS

Kadangi Tarpininkas teikia tik tarpininkavimo paslaugas ir nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų Pramogų sąlygų, Pramogų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias Pramogas apibūdinančių savybių, Tarpininkas nėra atsakingas už tokių Pramogų kokybę, jų turinį, saugumą, bei neteikia jokių garantijų dėl tokių Pramogų, tačiau kaip numatyta šiose Pirkimo sąlygose, Tarpininkas gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento dėl Pramogos suteikimo.

Tarpininkas neatsako už Kupono įsigijimo metu ar rezervuojant Pramogos ne dėl Tarpininko kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar Klientų patirtą žalą.


KITOS KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

Klientas turi teisę reikalauti tinkamo Tarpininko pareigų, numatytų Pirkimo taisyklėse vykdymo.

Klientas privalo:

 • pateikdamas Užsakymą, pateikti visus Tarpininko prašomus duomenis;
 • perleisdamas savo teises į Kuponą tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, bus susipažinęs su šiomis Pirkimo sąlygomis bei tinkamai jų laikysis;
 • elgtis sąžiningai ir protingai, laikytis Pirkimo sąlygų.KITOS TARPININKO TEISĖS IR PAREIGOS

Tarpininkas turi teisę:

 • atsisakyti patvirtinti Užsakymą ir sudaryti sutartį su Klientu, jei Užsakymo teikimo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.


Tarpininkas negarantuoja Kupone nurodytos Pramogos suteikimo galimybės konkrečią Kliento pageidaujamą dieną.


GINČŲ SPRENDIMAS

Visus ginčus sieksime spręsti geranoriškomis derybomis ir kompromisu, tačiau nepavykus išspręsti ginčo geranoriškai, prašymą/ skundą dėl Sistemoje įsigyto Kupono, Paslaugų teikėjo Pramogos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402, Vilniaus, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.: 852626751, fax.: 852791466, interneto svetainė www.vvtat.lt, o taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/ Vartotojų ir Bendrovės ginčai taip pat gali būti sprendžiami teismine tvarka, kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – „CPK“) nuostatomis, be kita ko, nustatančiomis teismingumą. Remiantis CPK 30 str. 11 d. ieškinys dėl vartojimo sutarčių gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą. Ginčų sprendimui, o taip pat šioms Pirkimo taisyklėms ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Kliento rekvizitai pateikiami Užsakymo anketoje, Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

UAB „Laisvalaikio Dovanos“
Adresas: Žygio g. 97A, Vilnius LT-08236
Įmonės kodas 300012393
PVM mokėtojo kodas LT100000935518
Tel. (8 5) 203 4400
Faks. (8 5) 233 1612
El. p. info@laisvalaikiodovanos.lt
A/s Nr. LT897300010095074459
„Swedbank", AB