Šios sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė „Laisvalaikio dovanos“ kaip elektroninės prekybos sistemos "Laisvalaikio dovanos" administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis asmuo atliekantis rezervaciją pagal jo turimą (įsigytą ar gautą kaip dovaną) dovanų kuponą elektroninės prekybos sistemoje “Laisvalaikio Dovanos” (toliau – "Paslaugos gavėjas").

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutartis nustato Tarpininko ir Paslaugos gavėjo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su paslaugų elektroninės prekybos sistemoje “Laisvalaikio dovanos” (toliau – "Paslaugos") pagal turimą dovanų kuponą rezervavimu.
1.2. Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja organizuoti paslaugos gavėjo turimame dovanų kupone nurodytų Paslaugų suteikimą.
1.3. Dovanų kuponas (toliau – “Kuponas”) yra dovanos užsakymą patvirtinantis dokumentas su nurodytu rezervacijos kodu, pagal kurį paslaugos gavėjas, Kupone nurodyto rezervacijos kodo galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytas Paslaugas, iš anksto atlikęs Kupone nurodytą rezervaciją.
1.4. Tarpininkas pareiškia, kad visos pagal šią Sutartį teikiamos Paslaugos yra teikiamos trečiųjų asmenų, kurie elektroninės prekybos sistemoje "Laisvalaikio dovanos" nurodytas Paslaugas teikia savarankiškai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
1.5. Atsižvelgiant į Paslaugų prigimtį, Paslaugas teikiantys tretieji asmenys gali reikalauti Paslaugos gavėjo, kuris pateikia Kuponą pasirašyti papildomas sutartis ar sutikimus laikytis nustatytų Paslaugų teikimo taisyklių. Nurodytais atvejais Paslaugos gali būti neteikiamos nepasirašius papildomų sutarčių ar Paslaugų teikimo taisyklių, o pinigai už nepanaudotą Kuponą negrąžinami.
1.6. Paslaugos gavėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su elektroninėje prekybos sistemoje “Laisvalaikio dovanos” pateikiamais jo pageidaujamų Paslaugų aprašymais bei reikalavimais (amžiaus riba ir pan.) (toliau – Paslaugų aprašymai), kuriuos būtina atitikti, siekiant pasinaudoti pasirinktomis Paslaugomis.
1.7. Kai kurios šia Sutartimi užsakomos Paslaugos, gali kelti pavojų asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, sveikatai ir gyvybei. Paslaugos gavėjas atlikdamas rezervaciją patvirtina, kad jam žinomos visos elektroninės prekybos sistemoje “Laisvalaikio dovanos” nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su jo užsakomomis Paslaugomis.

2. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugos gavėjas paspaudžia mygtuką "SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS".

3. KUPONO BEI DOVANŲ ČEKIO NAUDOJIMAS IR GALIOJIMAS
3.1. Užsakytomis Paslaugomis gali pasinaudoti tik Kupono turėtojas.
3.2. Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jo išrašymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki Kupone nurodyto rezervacijos kodo galiojimo termino pabaigos. Kuponas sezoninėms Paslaugoms, kurių teikimo sezoniškumą lemia metų laikai ir klimatinės sąlygos (toliau – Sezoninės paslaugos) galioja ne ilgiau nei trunka sezonas. Sezono trukmė nurodyta Kupone. Jeigu Kuponas nebuvo panaudotas jame nurodyto rezervacijos kodo galiojimo laikotarpiu, yra laikoma, kad Paslauga yra suteikta.
3.3. Atlikęs rezervaciją Kupone nurodytu būdu, Paslaugos gavėjas privalo sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą.
3.4. Kuponas nėra keičiamas į pinigus. Pinigai už nepanaudotą Kuponą negrąžinami.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Paslaugos gavėjas turi teisę:
4.1.1. reikalauti savalaikio ir tinkamo Paslaugų teikimo, išskyrus atvejus numatytus šioje Sutartyje.

4.2. Paslaugos gavėjas privalo:
4.2.1. rezervuodamas Paslaugas, pateikti visus Tarpininko prašomus duomenis;

4.3. Tarpininkas turi teisę:
4.3.1. neužtikrinti Paslaugų suteikimo, jei Paslaugų rezervavimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.

4.4. Tarpininkas privalo:
4.4.1. užtikrinti Kupone nurodytų Paslaugų suteikimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugos gavėjo kreipimosi dėl Paslaugų suteikimo į Tarpininką ar Tarpininko nurodytą Paslaugų teikėją dienos.

5. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS
5.1. Rezervacijos metu Paslaugos gavėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu rezervacijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą.
5.2. Paslaugos gavėjas nemokamai suteikia Tarpininkui teisę naudotis pateiktais duomenimis tiek, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja tol, kol Kupone nurodytos Paslaugos nebus suteiktos arba iki Kupone nurodyto rezervacijos kodo galiojimo termino pabaigos.
5.3. Esant Paslaugos gavėjo sutikimui, Tarpininkas turi teisę naudoti Paslaugos gavėjo pateiktus duomenis elektroninės prekybos sistemos “Laisvalaikio dovanos” naujienlaikraščiui, naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Paslaugos gavėjui, siųsti.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.2. Paslaugos gavėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.
6.3. Tarpininkas neatsako ir pinigai už Paslaugas negrąžinami, jeigu suderintą dieną Paslaugų suteikimas yra negalimas dėl blogų meteorologinių sąlygų. Tokiu atveju Tarpininkas turi suderinti su Paslaugos gavėju kitą abiem šalims tinkamą Paslaugų suteikimo dieną.
6.4. Tarpininkas neatsako už Paslaugos gavėjo sveikatos sužalojimą, taip pat turto sugadinimą ar sunaikinimą Paslaugų teikimo metu, jeigu tai įvyko dėl Paslaugas teikiančio trečiojo asmens ar Paslaugos gavėjo kaltės.

7. KONFIDENCIALUMAS
7.1. Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus Paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Paslaugų teikimą) Paslaugos gavėjo pateikiamų duomenų.
7.2. Sutarties 7.1. punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Paslaugos gavėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:
UAB „Laisvalaikio Dovanos“
Adresas: Žirmūnų g. 68 (3 aukštas), Vilnius LT-09124
Įmonės kodas 300012393
PVM mokėtojo kodas LT100000935518
Tel. (8 5) 203 4400
Faks. (8 5) 233 1612
El. p. info@laisvalaikiodovanos.lt
A/s Nr. LT897300010095074459
„Swedbank", AB
8.2. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis.
8.3. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.