Pasirūpink vasaros pramogomis! Nuolaidos iki -42 %
skambinkite (8 5) 203 4400 arba parašykite konsultantui (chat)

Tankas

Tankas

Kokie įspūdžiai sėdint tikrame kariniame šarvuotyje? Kaip šis monstras buvo atgabentas į Lietuvą? Žurnalistai jau išbandė pasivažinėjimą kariniu šarvuočiu bei pasakoja jo istoriją bei savo įspūdžius!

Pasivažinėjimas kariniu šarvuočiu žurnalistų akimis

Tankodrome prie Vilniaus – galimybė pačiam vairuoti šarvuotį

delfi.lt ║ 2013 08 09

Ketvirtadienį oficialiai pristatytas pirmasis Baltijos šalyse tankodromas. Šalia Vilniaus, 23-jame automagistralės Vilnius – Kaunas kilometre, įsikūręs karinių pramogų parkas kvies ne tik apžiūrėti techniką, bet ir patiems ją išbandyti.

Lankytojams pristatomi du kariniai šarvuočiai FV432, kurie į Lietuvą atkeliavo iš Didžiosios Britanijos. 1976m. pagamintų šarvuočių pirminė funkcija – saugiai pergabenti karius pavojingose vietose. Dėl to ir kilęs kitas jų pavadinimas – „karo taksi“.

Dažniausiai jie buvo naudojami taikos palaikymo misijose Afganistane ir Irake. Kai kuriuose Afrikos šalyse jie vis dar naudojami ir dabar. Vienu metu šarvuočiu gali važiuoti iki 12 žmonių. Pasivažinėjimas vienam asmeniu kainuos apie 30 litų.

Norint vairuoti šią priemonę teks išklausyti apie valandą trunkančius mokymus ir piniginę paploninti puse tūkstančio litų. Planuojama, kad tankodromas lankytojų lauks tiek vasarą, tiek žiemą.

Skaityti daugiau >

„Tankodrome“ kiekvienas gali pavairuoti karinį šarvuotį

lrt.lt ║ 2013 08 12

Šalia Vilniaus siūloma nauja aktyvaus poilsio mėgėjams skirta pramoga, kurioje galima pabandyti vairuoti karinį šarvuotį.

Jeigu domitės karo technika ir norite išbandyti vairuoti karinį šarvuotį ar ieškote nekasdienės pramogos – netoli Vilniaus įkurtas „Tankodromas“ jums kaip tik. Penkių hektarų teritorijoje pasijusite kaip karys karo zonoje.

„Mes patys, kaip karinių pramogų entuziastai, labai mėgstam tuos karinius dalykėlius. Mums čia ir hobis, ir darbas“, – sako „Tankodromo“ įkūrėjas Nerijus Stankus.

Pasak pašnekovo, tankodrome naudojami šarvuočiai atgabenti iš Jungtinės Karalystės ginkluotojų pajėgų. Parvežti šią karinę techniką užtruko ilgai ir pareikalavo daug pastangų. Lietuvoje tokių šarvuočių, kokiais galima pasivažinėti „Tankodrome“, nėra – kariuomenėje naudojami panašūs amerikietiški, Lietuvoje jų įsigyti sudėtingiau, nes atitarnavusi karinė technika tiesiog keliauja į metalo laužą.

„Tankodromo“ lankytojai, „karo taksi“ vadinamus šarvuočius galės bandyti ištisus metus.

Pirmasis Baltijos Šalyse „Tankodromas“ įsikūręs Rykantuose, dvidešimt trečiajame magistralės Vilnius-Kaunas kilometre.

Skaityti daugiau >

Karštis ir dulkės – kariškos kasdienybės degustacija prie šarvuočio vairo

lrytas.lt ║ 2013 08 08

Bandant naujus automobilių modelius tenka ieškoti mažiausių subtilybių, skiriančių vieną mašiną nuo kitos. Bet kai sulaukiau kvietimo išbandyti karinį šarvuotį, žinojau, kad pojūčiai bus nepanašūs į nieką kita.

Du šarvuočiai FV432, dar vadinami karo taksi, į Lietuvą atvežti iš Didžiosios Britanijos. Karinės transporto priemonės išlaikytos visiškai autentiškos. Jų salonas, jei taip galima pavadinti ankštą kabiną su iš abiejų pusių atlenkiamais suolais, nė kiek nepagražintas, o valdymas toks pats, kokį tenka pajusti tikriems kariams.

Limuzino variklis ir spartietiška prabanga

15 tonų sveriančią transporto priemonę išjudina 240 AG „Rolls Royce“ variklis. Turint galvoje šarvuočio svorį, tai labai nedaug, bet jis ir neskirtas lakstyti. Ne ratais, o vikšrais į grumstus besikabinantis monstras manevruoja vangiai, bet užtikrintai.

Šarvuotyje FV432 net paprasčiausi dalykai visiškai kitokie, nei bet kuriame automobilyje. Net įsėsti reikia kitaip, nes vietoje šoninių durelių vairuotojo kabiną gaubia šarvai ir prietaisų skydeliai. Lipti ant sėdynės tenka tiesiai per ją ir sėdantis iš karto apžergti vairą.

Skaityti daugiau >

Šalia Vilniaus įkurtame tankodrome karinių pramogų mėgėjai galės patys išbandyti šarvuočius

15min.lt ║ 2013 08 08

Ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d. įvyko oficialus netoli Vilniaus įkurto pirmojo Baltijos šalyse tankodromo atidarymas. Jis bus išskirtinis tuo, kad visą karinę techniką čia bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir išmėginti pačiam. Pirmieji tankodromo eksponatai – du šarvuočiai. Lankytojai jais galės būti pavėžinti arba patys išbandyti jėgas vairuojant vieną iš dviejų keliolika tonų sveriančių monstrų.

Pramogų kainos, kaip ir teikiami įspūdžiai bus labai skirtingos. Jei pasivažinėjimas maždaug 15 min. trasos perimetru vienam asmeniui kainuos 29 Lt, tai už galimybę pačiam sėsti prie šarvuočio vairo teks pakloti 499 Lt. Nors trasa kol kas panašesnė į po muzikos festivalio išvažinėtą lauką, nei į karinį poligoną, tankodromo sumanytojai tikina, kad galutinai suformuota ji atrodys visai kitaip.

Kariniai šarvuočiai FV432, dėl savo pirminės funkcijos – karių pervežimo pavojingose vietovėse kitaip dar vadinami „karo taksi“, į tankodromą atvežti iš Didžiosios Britanijos.

Skaityti daugiau >

 

Tankodrome – galimybė pačiam vairuoti šarvuotį

balsas.lt ║ 2013 08 09

Netoli Vilniaus įkurtas pirmasis tankodromas Baltijos šalyse. Visą karinę techniką čia bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir išmėginti pačiam. Pirmieji tankodromo eksponatai – du šarvuočiai. Lankytojai jais galės būti pavėžinti arba patys išbandyti savo jėgas vairuojant šį keliolika tonų sveriantį monstrą.

Kariniai šarvuočiai FV432, dar kitaip vadinami „karo taksi“, į tankodromą atvežti iš Didžiosios Britanijos.

„Esame dideli karinių pramogų mėgėjai, turėti galimybę pasivėžinti karo mašinomis, buvo viena iš mūsų svajonių. Kai pavyko ją įgyvendinti ir įsigyti kelis šarvuočius, pamanėme, kodėl gi šiuo malonumu nepasidalinti su kitais? Artimiausias tankodromas kol kas yra tik Lenkijoje“, – sako vienas iš tankodromo iniciatorių Nerijus Stankus.

Skaityti daugiau >

 

 

 

Lietuvoje atidarytas pirmasis tankodromas – ne tik į pagalbą Zuokui traiškant automobilius, bet ir vežant keleivius

alfa.lt ║ 2013 08 08

Vilniaus meras Artūras Zuokas gali atsipūsti – ieškoti transporto priemonės, su kuria galės pervažiuoti ne vietoje pastatytus automobilius, nebereikės. Vilniaus pakraštyje duris atvėrė pirmasis ir vienintelis Baltijos šalyse tankodromas.


ZUOKAS PRADEDA KAMPANIJĄ PRIEŠ NE VIETOJE PASTATYTUS AUTOMOBILIUS

Sostinės meras jau nuo 2011 metų vykdo akciją, kurios metu ant ne vietoje pastatytų automobilių klijuojami lipdukai „Neversk manęs atvažiuoti tanku!“ Tai įspėjimas vairuotojams, kad, nepaisant Kelių eismo taisyklių, jo automobilis gali būti pervažiuotas tanku. Būtent taip vieną kartą meras A. Zuokas ir pasielgė, kai Gedimino pr. neleistinoje vietoje pastatytą automobilį pervažiavo šarvuočiu.

Tačiau antradienį meras primindamas akciją nuogąstavo, kad ieško naujos transporto priemonės, su kuria galėtų traiškyti automobilius.

Skaityti daugiau >

Tankodrome – galimybė pačiam vairuoti šarvuotį

lzinios.lt ║ 2013 08 08

Ne­to­li Vil­niaus įkur­tas pir­ma­sis tan­kod­ro­mas ­Bal­ti­jos ša­ly­se. Vi­są ka­ri­nę tech­ni­ką čia bus ga­li­ma ne tik ap­žiū­rė­ti, bet ir iš­mė­gin­ti ­pa­čiam. Pir­mie­ji tan­kod­ro­mo eks­po­na­tai – du šar­vuo­čiai. Lan­ky­to­jai jais ga­lės ­bū­ti pa­vė­žin­ti ar­ba pa­tys iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas vai­ruo­jant šį ke­lio­li­ka to­nų s­ve­rian­tį mons­trą.
Ka­ri­niai šar­vuo­čiai FV432, dar ki­taip va­di­na­mi „ka­ro tak­si“, į tan­kod­ro­mą at­vež­ti iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos.

„E­sa­me di­de­li ka­ri­nių pra­mo­gų mė­gė­jai, tu­rė­ti ga­li­my­bę pa­si­vė­žin­ti ka­ro ma­ši­no­mis, bu­vo vie­na iš mū­sų sva­jo­nių. Kai pa­vy­ko ją įgy­ven­din­ti ir įsi­gy­ti ke­lis šar­vuo­čius, pa­ma­nė­me, ko­dėl gi šiuo ma­lo­nu­mu ne­pa­si­da­lin­ti su ki­tais? Ar­ti­miau­sias tan­kod­ro­mas kol kas yra tik Len­ki­jo­je“, – sa­ko vie­nas iš tan­kod­ro­mo ini­cia­to­rių Ne­ri­jus Stan­kus.

1976 me­tais pa­ga­min­ti šar­vuo­čiai, ku­riuos ga­lės iš­ban­dy­ti tan­kod­ro­mo lan­ky­to­jai, bu­vo nau­do­ja­mi tai­kos pa­lai­ky­mo mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne ir Ira­ke. Kaip leng­vą­ją ka­ri­nę tech­ni­ką juos iki šiol nau­do­ja Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, In­di­jos ir ki­tų ša­lių gink­luo­to­sios pa­jė­gos.

Skaityti daugiau >

 

Nauja galimybė Lietuvoje – pačiam vairuoti šarvuotį!

diena.lt ║ 2013 08 08

Ketvirtadienį Lietuvoje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse tankodromas. Čia apsilankę karo techniką turės galimybę ne tik apžiūrėti, bet ir patys išmėginti!

Pirmieji tankodromo eksponatai – du kariniai šarvuočiai FV432, į Lietuvą atgabenti iš Didžiosios Britanijos. Juos galima ne tik apžiūrėti, paliesti, jais pasivažinėti, bet ir pačiam šią keliolika tonų sveriančią techniką vairuoti.

„Esame dideli karinių pramogų mėgėjai, turėti galimybę pasivėžinti karo mašinomis, buvo viena mūsų svajonių. Kai pavyko ją įgyvendinti ir įsigyti kelis šarvuočius, pamanėme, kodėl šiuo malonumu nepasidalijus su kitais“, - sakė vienas tankodromo iniciatorių Nerijus Stankus.

Vyras išdėstė ir būsimą šios pramogų vietos koncepciją. Esą, be šių dviejų šarvuočių, ilgainiui ketinama įsigyti ir tankų, kitą vasarą – rusišką tanką T55.

„Mūsų vizija – šarvuočių poligonas su integruotu kariniu miesteliu. Kitą savaitę pradėsime statyti NATO kliūčių ruožą, miškelyje bus įkurtas kariauti skirtas miestas“, - pasakojo N. Stankus.
Čia laisvalaikį leisti galės visi, ištroškę nuotykių ir pramogų. Kaina pasivažinėti šarvuočiu – nuo 29 litų. Taip pat bus siūlomi ir šarvuočių mechanikų rengimo kursai.

Skaityti daugiau >

Išskirtinių pramogų mėgėjams duris atvėrė pirmasis tankodromas Baltijos šalyse

Laisvalaikis ║ 2013 08 22

Jeigu mėgstate ekstremalius pojūčius, skaitote istorines knygas apie karių gyvenimą ir ištvermę, žavitės karine technika ir net galėtumėte atskirti tankų ar šarvuočių modelius, būtinai apsilankykite pirmajame Baltijos šalyse įkurtame tankodrome. Čia galėsite ne tik akis paganyti į karinės technikos eksponatus, bet ir išbandyti jėgas – sėsti prie šarvuočio vairo ir pajusti tikrą karišką dvasią.

Galimybė patiems vairuoti "karo taksi"
Pirmieji tankodromo eksponatai – du šarvuočiai. Lankytojai jais galės būti pavėžinti arba patys išbandyti jėgas vairuodami šį keliolika tonų sveriantį monstrą. Naujai įrengtame karo lauke pirmiausia pamatysite karinius šarvuočius FV432, kitaip vadinamus „karo taksi“, į tankodromą atvežtus iš Didžiosios Britanijos. 1976 metais pagaminti šarvuočiai, kuriuos galės išbandyti tankodromo lankytojai, buvo naudojami taikos palaikymo misijose Afganistane ir Irake. Kaip lengvąją karinę techniką juos iki šiol naudoja Didžiosios Britanijos, Indijos ir kitų šalių ginkluotosios pajėgos. „Skirtingai nei amerikietiški šarvuočiai, šie pagaminti iš plieno, todėl yra gerokai sunkesni. Vairuojant beveik 15 tonų sveriančią karinę techniką, sunkiausia priprasti prie gabaritų. Vairavimą šiek tiek lengvina tai, kad šarvuotyje įmontuota automatinė pavarų dėžė, todėl nereikia jų perjunginėti ar stebėti tepalų lygio“, – ypatumus vardijo tankodromo sumanytojas Nerijus Stankus.

Vienu metu šarvuočiu FV432 gali važiuoti iki 12 žmonių. Karinių veiksmų metu juo paprastai važiuoja vairuotojas mechanikas, kariuomenės vadas ir 10 karių. Pasak vieno iš tankodromo iniciatorių N.Stankaus, norintys vairuoti karinį šarvuotį privalės pereiti maždaug valandos trukmės mokymą. Tiesa, dalelę kariškų misijų ir persigabenimo iš taško į tašką galima pajusti vos įsėdus į šarvuotį. Pasivažinėti juo ne ką mažiau smagu negu vairuoti, juolab kai imituojami sprogimai, daromi staigūs posūkiai ir važiuojama kliūčių ruožu.

Ateities vizija – tankodromo plėtra
Tankodromo idėjos autoriai yra karinių pramogų mėgėjai. „Galimybė pasivažinėti karo mašinomis buvo viena iš mūsų svajonių. Kai pavyko ją įgyvendinti ir įsigyti kelis šarvuočius, pamanėme, kodėl šiuo malonumu nepasidalyti su kitais? Artimiausias tankodromas yra Lenkijoje“, – pasakojo N.Stankus. Beje, žiniomis apie karinę techniką rengėjai pasidalys ir su šios pramogos dalyviais.

Pasak pirmosios tokios pramogos Lietuvoje įkūrėjų, tankodromas nuolat bus pildomas karinėmis transporto priemonėmis bei technika, kol ilgainiui taps nedideliu kariniu miesteliu. Tikimasi jau kitąmet įsigyti rusišką tanką T55. Tobulėsiančio tankodromo vizija – šarvuočių poligonas su integruotu kariniu miesteliu. Tai turėtų tapti nemenku karinių pramogų poligonu su šarvuočiais ir kliūčių ruožais. Greitu metu bus pradėtas statyti NATO kliūčių ruožas, o šalia "karo lauko" esančiame miškelyje bus įkurdintas kariavimo miestas, kuriame bus galima kariauti šratasvydžio ginklais.

Pirmasis tankodromas Baltijos šalyse įkurtas netoli Vilniaus, 23-iajame automagistralės Vilnius–Kaunas kilometre (šalia Karališkosios senosios kibininės). Planuojama, kad jis veiks visais metų laikais, tad malonumais karinės technikos gerbėjai galės mėgautis kada panorėję.