skambinkite (8 5) 203 4400 arba parašykite konsultantui (chat)

Rezervacijos sutarties sąlygos

Šios sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė „Laisvalaikio dovanos“ kaip elektroninės prekybos sistemos "Laisvalaikio dovanos" administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis asmuo atliekantis rezervaciją pagal jo turimą (įsigytą ar gautą kaip dovaną) dovanų kuponą elektroninės prekybos sistemoje “Laisvalaikio Dovanos” (toliau – "Paslaugos gavėjas").

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Tarpininko ir Paslaugos gavėjo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su paslaugų elektroninės prekybos sistemoje “Laisvalaikio dovanos” (toliau – "Paslaugos") pagal turimą dovanų kuponą rezervavimu.

1.2.Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja organizuoti paslaugos gavėjo turimame dovanų kupone nurodytų Paslaugų suteikimą.

1.3.Dovanų kuponas (toliau – “Kuponas”) yra dovanos užsakymą patvirtinantis dokumentas su nurodytu rezervacijos kodu, pagal kurį paslaugos gavėjas, Kupone nurodyto rezervacijos kodo galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytas Paslaugas, iš anksto atlikęs Kupone nurodytą rezervaciją.

1.4.Tarpininkas pareiškia, kad visos pagal šią Sutartį teikiamos Paslaugos yra teikiamos trečiųjų asmenų, kurie elektroninės prekybos sistemoje "Laisvalaikio dovanos" nurodytas Paslaugas teikia savarankiškai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

1.5.Atsižvelgiant į Paslaugų prigimtį, Paslaugas teikiantys tretieji asmenys gali reikalauti Paslaugos gavėjo, kuris pateikia Kuponą pasirašyti papildomas sutartis ar sutikimus laikytis nustatytų Paslaugų teikimo taisyklių. Nurodytais atvejais Paslaugos gali būti neteikiamos nepasirašius papildomų sutarčių ar Paslaugų teikimo taisyklių, o pinigai už nepanaudotą Kuponą negrąžinami.

1.6.Paslaugos gavėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su elektroninėje prekybos sistemoje “Laisvalaikio dovanos” pateikiamais jo pageidaujamų Paslaugų aprašymais bei reikalavimais (amžiaus riba ir pan.) (toliau – Paslaugų aprašymai), kuriuos būtina atitikti, siekiant pasinaudoti pasirinktomis Paslaugomis.

1.7.Kai kurios šia Sutartimi užsakomos Paslaugos, gali kelti pavojų asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, sveikatai ir gyvybei. Paslaugos gavėjas atlikdamas rezervaciją patvirtina, kad jam žinomos visos elektroninės prekybos sistemoje “Laisvalaikio dovanos” nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su jo užsakomomis Paslaugomis.

2. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

2.1.Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugos gavėjas paspaudžia mygtuką "SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS".

3. KUPONO BEI DOVANŲ ČEKIO NAUDOJIMAS IR GALIOJIMAS

3.1.Užsakytomis Paslaugomis gali pasinaudoti tik Kupono turėtojas.

3.2. Kuponas galioja 3 (tris) metus nuo jo išrašymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki Kupone nurodyto rezervacijos kodo galiojimo termino pabaigos. Pirmuosius metus kluponas galioja įprastai, likusius 2 metus kuponas tampa tos pačios vertės dovanų čekiu, kurį galima išnaudoti pasirinktai pramogai. Trijų metų galiojimas taikomas visiems kuponas, pirktiems nuo 2020.07.13. Kuponas sezoninėms Paslaugoms, kurių teikimo sezoniškumą lemia metų laikai ir klimatinės sąlygos (toliau – Sezoninės paslaugos) galioja ne ilgiau nei trunka sezonas. Sezono trukmė nurodyta Kupone. Jeigu Kuponas nebuvo panaudotas jame nurodyto rezervacijos kodo galiojimo laikotarpiu, yra laikoma, kad Paslauga yra suteikta.

3.3.Atlikęs rezervaciją Kupone nurodytu būdu, Paslaugos gavėjas privalo sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą.

3.4. Kuponas nėra keičiamas į pinigus. Pinigai už nepanaudotą Kuponą negrąžinami.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Paslaugos gavėjas turi teisę:

4.1.1.     reikalauti savalaikio ir tinkamo Paslaugų teikimo, išskyrus atvejus numatytus šioje Sutartyje.

4.2.Paslaugos gavėjas privalo:

4.2.1.      rezervuodamas Paslaugas, pateikti visus Tarpininko prašomus duomenis.

4.3.Tarpininkas turi teisę:

4.3.1.     neužtikrinti Paslaugų suteikimo, jei Paslaugų rezervavimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.

4.4.Tarpininkas privalo:

4.4.1.      užtikrinti Kupone nurodytų Paslaugų suteikimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugos gavėjo kreipimosi dėl Paslaugų suteikimo į Tarpininką ar Tarpininko nurodytą Paslaugų teikėją dienos.

5. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1.Rezervacijos metu Paslaugos gavėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu rezervacijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą.

5.2.Paslaugos gavėjas nemokamai suteikia Tarpininkui teisę naudotis pateiktais duomenimis tiek, kiek reikalinga Sutarties vykdymui.

5.3.Esant Paslaugos gavėjo sutikimui, Tarpininkas turi teisę naudoti Paslaugos gavėjo pateiktus duomenis elektroninės prekybos sistemos “Laisvalaikio dovanos” naujienlaikraščiui, naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Paslaugos gavėjui, siųsti. Paslaugų gavėjas  duotą sutikimą gali atšaukti, kreipdamasis į Tarpininką el. paštu  info@laisvalaikiodovanos.lt arba telefonu (8 5) 203 4400. Tarpininkas tokį Paslaugų gavėjo prašymą įvykdo per 30 darbo dienų, po tinkamos Paslaugų gavėjo tapatybės nustatymo dienos.

5.4.Paslaugų gavėjo asmens duomenų tvarkymo sąlygos:

5.4.1.     Tarpininkas tvarko Paslaugų gavėjo į Sistemą suvestus ir/ ar kitais būdais sudarant ir/ar vykdant Sutartį pateiktus asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, tel. numeris, adresas, el. pašto adresas, mokėjimams reikalinga informacija ir pan.

5.4.2.     Vykdant Sutartį gautus Paslaugų gavėjo asmens duomenis Tarpininkas tvarko (i) prekių/ paslaugų pardavimo, elektroninės prekybos ir iš šių veiklų kylančių sutartinių santykių su pirkėjais pradėjimo, vykdymo, administravimo, įskaitant ir pirkėjų duomenų bazės administravimą tikslu, (ii) tiesioginės rinkodaros tikslu, jei tokiam tvarkymui yra gautas Paslaugų gavėjo sutikimas. Kitais tikslais Paslaugų gavėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei Paslaugų gavėjas vėliau duoda susitikimą arba Tarpininkui vykdant iš teisės aktų kylančias pareigas.

5.4.3.     Tarpininkas Paslaugų gavėjo asmens duomenis tvarko, remdamasis šiais teisiniais pagrindais: sutarties su Paslaugų gavėju sudarymas ir vykdymas, Paslaugų gavėjo duotas sutikimas, teisėtas Tarpininko interesas, teisinių prievolių vykdymas.

5.4.4.     Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu surinkti duomenys saugomi 10 metų, tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus. Kitokiais terminais Paslaugų gavėjo asmens duomenys gali būti saugomi, jei juos nustato teisės aktai.

5.4.5.     Tarpininkas imasi reikiamų  techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintų Paslaugų gavėjo pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

5.4.6.     Paslaugų gavėjui davus sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Paslaugų gavėjo asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Paslaugų gavėjui individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus.  Paslaugų gavėjas bet kada gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Atšaukimas vykdomas Sutarties 5.3. punkte nurodytais kontaktais.

5.4.7.     Tarpininkas Paslaugų gavėjo asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pvz. IT, apskaitos bendroves ir pan.). Asmens duomenys, esant teisėtam pagrindui gali būti atskleisti valstybės ar vietos savivaldos institucijoms ar teismui.

5.4.8.     Paslaugų gavėjo pateikti asmens duomenys, siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, gali būti perduodami Paslaugų teikėjams, partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Paslaugų gavėjo užsakytas paslaugas. Šiems asmenims perduodama tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

5.4.9.     Paslaugų gavėjas, Tarpininko nustatyta tvarka, bet kada gali susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, tam tikrais atvejais reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai duomenys tvarkomi neteisėtai, kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai asmens duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo teisiniu pagrindu). Paslaugų gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

5.4.10.  Norėdamas įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar gauti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Paslaugų gavėjas gali kreiptis tiesiogiai į Tarpininką adresu: Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-09124, taip pat el. paštu: info@laisvalaikiodovanos.lt.

5.4.11.  Tarpininkas atsakymus dėl Paslaugų gavėjo kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikia per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo, Paslaugų teikėjo identifikavimo ir visų su prašymų susijusių dokumentų gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 2 mėnesių. Tarpininkas gali netenkinti pateikto Paslaugų gavėjo prašymo, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1.Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Paslaugos gavėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.

6.3. Tarpininkas neatsako ir pinigai už Paslaugas negrąžinami, jeigu suderintą dieną Paslaugų suteikimas yra negalimas dėl blogų meteorologinių sąlygų. Tokiu atveju Tarpininkas turi suderinti su Paslaugos gavėju kitą abiem šalims tinkamą Paslaugų suteikimo dieną.

6.4. Tarpininkas neatsako už Paslaugos gavėjo sveikatos sužalojimą, taip pat turto sugadinimą ar sunaikinimą Paslaugų teikimo metu, jeigu tai įvyko dėl Paslaugas teikiančio trečiojo asmens ar Paslaugos gavėjo kaltės.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1.Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus Paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Paslaugų teikimą (kaip numatyta Sutarties 5.4.8. punkte) ir/ar savo tvarkytojams (kaip numatyta Sutarties 5.4.7. punkte).  Paslaugos gavėjo pateikiamų duomenų.

7.2. Sutarties 7.1. punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Paslaugos gavėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, taip pat kaip numatyta Sutarties 5.4.7. valstybės, vietos savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1.Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

UAB „Laisvalaikio Dovanos“
Adresas: P. Vileišio g. 18, Vilnius LT-10306
Įmonės kodas 300012393
PVM mokėtojo kodas LT100000935518
Tel. (8 5) 203 4400
Faks. (8 5) 233 1612
El. p. info@laisvalaikiodovanos.lt
A/s Nr. LT897300010095074459
„Swedbank", AB 

8.2.Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis.

8.3.Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekdami pagerinti Jūsų dovanų ieškojimo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus. Daugiau apie slapukus Privatumo politikoje